1. Política de Privacitat
 
En virtut del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació de aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us comuniquem que les dades que ens faciliti seran tractades pel titular del present lloc web amb les finalitats següents:
Apartat “Atenció al client / Contacte”: Les dades que ens faciliti seran tractades amb la finalitat de contestar a les vostres consultes o peticions i prestar-vos els serveis sol·licitats per vostè.
“Subscripció al Newsletter”: Us comuniquem que les dades que ens faciliteu es tractaran amb la finalitat de gestionar l'enviament d'informació comercial a través de correu ordinari, e-mail, sms o fax, sobre el nostre Hotel.
“Reserves”: Les dades personals facilitades en aquest apartat es tractaran amb la finalitat de gestionar les reserves sol·licitades per vostè. En tots els casos, les dades facilitades es podran tractar amb la finalitat d'elaborar estadístiques internes per millorar els nostres serveis. Les dades personals facilitades només es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial, i seran bloquejades una vegada extingida aquesta, durant el termini que estableixin les prescripcions legals, a disposició únicament de Jutjats i Tribunals per atendre possibles reclamacions, després dels quals, aquestes dades seran cancel·lades. La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de les obligacions contractuals assumides per vostè en sol·licitar els nostres serveis. Us informem que les dades personals facilitades podran ser tractades amb la finalitat d'enviar-vos comunicacions informatives i d'un altre tipus (ofertes, esdeveniments, felicitacions) per a això ha de marcar la següent casella habilitada per a aquest efecte. Les dades proporcionades es conservaran amb aquesta finalitat mentre no sol·liciti el cessament dels enviaments publicitaris. Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. Podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, adreçant-vos a la següent adreça de correu electrònic: pdatos@estivalgroup.com oa la següent adreça postal: Camping Torre de la Móra, con domicilio en Camí del Racó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) .
Rebuda la vostra sol·licitud, us enviarem un formulari per a l'exercici del dret concret sol·licitat, que haureu d'emplenar i enviar-nos juntament amb una fotocòpia del vostre D.N.I. o Passaport. Un cop rebuda la documentació esmentada, atendrem l'exercici dels seus drets en els terminis establerts legalment i en cas de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a l'Autoritat de control, Agència Espanyola de Protecció de Dades: www. agdp.es.
 
2. Cookies
 
Veure política d’ús de cookies
 
3. Registre de visites
 
A cada accés al servidor de Camping Torre de la Mora es recollirà l'adreça IP des de la qual navega l'usuari i es registrarà el mateix, així com les pàgines que visiti Càmping Torre de la Móra. Aquestes dades seran emmagatzemades en un fitxer LOG amb finalitats estadístiques i per determinar el nombre de pàgines vistes.
 
4. Hipervincles
 
El portal de www.torredelamora.com permet accedir a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers a través de diferents enllaços per facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis d'Internet, sense que en cap cas es pugui considerar una recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. La realització d'un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de paratytech.com s'haurà de sotmetre a les condicions següents:
• Qualsevol hipervincle al portal www.torredelamora.com s'efectuarà a la pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté;
• No es permet la reproducció, en cap cas, dels serveis o continguts del portal de Càmping Torre de la Móra;
• La pàgina web on s'estableixi l'hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums o a l'ordre públic, ni proporcionarà continguts contraris a qualsevol dret de tercers;
• No s'hi inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del portal de paratytech.com, ni sobre els serveis o continguts d'aquest;
• No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del portal de paraty.es sense la prèvia autorització expressa de Càmping Torre de la Móra;
• Llevat dels signes que formin part de l'hipervincle, la pàgina web on s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Camping Torre de la Mora;
• L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Càmping Torre de la Móra i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, encara que Càmping Torre de la Móra hagi autoritzat l'hiperenllaç o supervisat, conegut, acceptat o assumit els serveis i continguts oferts en aquest portal. Càmping Torre de la Móra no comercialitza, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis i informacions disponibles en aquestes pàgines web, no sent responsable dels mateixos ni de les informacions i manifestacions que s'hi incloguin. Càmping Torre de la Móra no és responsable tampoc pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts a les pàgines web no gestionades per si mateix.
5. General
 
Camping Torre de la Mora es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Càmping Torre de la Móra. Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Càmping Torre de la Móra a títol gratuït. El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per això s'han d'adreçar al Departament d'Assessoria Jurídica de Càmping Torre de la Móra, situada al Camí del Racó, 15, Platja de La Pineda Vila-seca 43481 (Tarragona) que indicarà en cada cas les vies a seguir.
Totes les qüestions relatives a la pàgina web del Càmping Torre de la Móra es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.
 
6. Veracitat de les dades
 
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i el Càmping Torre de la Móra es reserva el dret d'excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret. Així mateix, l'usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compteu amb el consentiment dels futurs hostes de l'hotel, l'usuari podrà facilitar a l'hotel aquestes dades. Aquesta informació, que permetrà a Càmping Torre de la Móra procurar-li un millor servei als seus hostes és opcional, per la qual cosa, la seva consignació per l'usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, l'assumpció del deure d'informar aquells del contingut de la nostra Política de Privadesa amb caràcter previ a l'oferiment de la informació personal.
 
7. Responsabilitat de l’Hotel
 
L’accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre usuari i Camping Torre de la Mora. El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar la informació esmentada, per la qual cosa si vostè efectua la reserva on-line, està contractant directament amb l'hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan aneu a l'hotel. La reserva de nits d'hotel en aquest lloc web implica l'adhesió i l'acceptació per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals aquí exposades. Mitjançant l'acceptació de les clàusules següents, vostè declara i accepta:
1) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es troben a la pàgina web.
 2) Que les dades subministrades quan efectua la reserva on-line són veritables, completes i concises. 
3) Únicament es troben compreses a la web aquelles pàgines que figuren dins del mapa web. 
4) Que l’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l’usuari. 
5) Que una vegada realitzada la reserva es procedirà a l'arxiu del document electrònic en què s'ha formalitzat, podreu accedir-hi en qualsevol moment. 
6) Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el nombre d'habitacions, de persones i l'hotel escollit. 
7) Les condicions i preu de la reserva efectuada, són els que es determina expressament en les condicions de la tarifa incloses expressament a la pàgina que vostè fa la reserva. 
8) Respecte a la relació amb el portal, aquest us dóna la possibilitat de reservar habitacions de l'hotel escollit a través de la seva pàgina web, però no ofereix cap tipus de prestació hotelera sota la seva responsabilitat. 
9) Que les dades de la targeta es recullen a efectes de garantir la reserva. El pagament de la mateixa es farà efectiu a l'Hotel escollit i només en cas de cancel·lacions o incompareixences (no shows), es procedirà a l'anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa. 
10) Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.
 
8. Preus
 
Els preus que s'indiquen són Preus Venda al Públic I.V.A. inclòs. El preu inclou: Preu per nit en funció del tipus d'habitació i règim seleccionats, a excepció dels hotels on s'indiqui específicament la inclusió d'altres serveis. El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d'extres com trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc... Hora d'entrada (check-in) i de sortida (check-out) per norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa amb lestabliment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia darribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida.
 
9. Passaports i visats
 
Tots els viatgers, sense excepció (nens inclosos), hauran de portar en regla la documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I., segons la legislació vigent. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l'obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors, en previsió que aquest pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l'usuari, o ser denegada la seva entrada al país per mancar dels requisits que s'exigeixen, o per defecte a la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l'hotel declina tota responsabilitat per fets d'aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s'origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per al supòsit de no-show.